21.04.2022

KS Premium OÜ, reg.koodiga 14555753, (edaspidi Müüja) ja klient, kes vormistab Müüja käest tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Ostja), sõlmisid käesoleva Lepingu (edaspidi Leping).

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning  Lepingus kokkulepitust.

1.2. Müüjal on õigus teha, ilma ette teatamata, pakutavasse teenusesse ja teenuste tingimustesse muudatusi.

2. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

2.1 Kuvatavad tooted on võimalik osta tellimise peale.

2.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Müüja ühendust Ostjaga ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Ostjale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

2.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. Olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.4 Ostja kinnitab, et on vähemalt 18-aastane.

2.5 Ostja valib välja soovitud toote ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi, krediitkaardi vahendusel või ettemaksu arve alusel.

2.6 Ostja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.7 Müük toimub siis, kui Ostja on saatnud tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

3. HINNAD

3.1. Kõik  näidatud hinnad on Eurodes ja lisandub käibemaks.

3.2. Müüjal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu. Kui on muudetud hindu peale Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

4.1 Ostjal on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

4.1.1 Kaubad toimetatakse Ostjani Eesti Vabariigi piires Müüja poolt korraldatud transpordiga.

4.1.2 Ostja tuleb ise järele Müüja lattu, aadressil Võru mnt 2b, Kambja, Tartumaa

4.1.3 Transpordi täpne aeg lepitakse Ostja ja Müüja vahel eraldi kirjalikult kokku.

4.2 Kui Ostja on valinud kohaletoimetamise viisiks Müüja transpordi, siis tasub ta Transpordi eest peale transpordi teostamist. Müüja teostab transpordi 14 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

4.3 Kui Ostja on valinud kauba kättesaamisviisiks kaupadele ise järele tulemise, siis informeeritakse Ostjat telefoni või e-posti teel hetkel, kui tema poolt tellitud kaubad on valmis väljastamiseks. Vastav info edastatakse Ostjale esimesel võimalusel.

4.4 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Ostjale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Ostjaga.

4.5 Kaupade väljastamine Ostja transpordi puhul toimub esmaspäevast kuni reedeni, kell 9.00-15.00

4.6 Kauba väljastamisel Ostja transpordile lepitakse kokku kuupäev, kuid ei ole võimalik broneerida kellaaega, laadimine toimub elava järjekorra alusel.

5. LEPINGUST TAGANEMINE

5.1 Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Müüja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Ostja sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@premiumgarage.ee . E-maili tuleb märkida tellimuse andmed (kaup, mis osteti), millest soovitakse taganeda ning lisada Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2 Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani peale Müüja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Lepingu peatükile „Taganemisõigus”.

5.3 Tasuta taganemisõigus kehtib tavahinnaga toodete ostu puhul. Soodushinnaga või kampaania toodete tellimusest taganemise puhul, juhul, kui tellimuse eest on juba tasutud, on
Müüjal õigus nõuda Ostjalt tellimuse käsitlustasu, mis võrdub 30% tellitud toote maksumusest ja peetakse Müüja poolt kinni Ostjale tagastatavast rahast.

5.4 Kui Müüja on seoses Ostja poolse tellimusega juba teinud täiendavaid kulutusi transpordile, näiteks on kaup laetud juba transpordile või ssaadetud Ostja poole teele, on Ostja kohustatud hüvitama poolte vahel kokku lepitud transpordi maksumuse.

5.5 Müüja kannab Ostjale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

5.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

6. TAGANEMISÕIGUS

6.1  Sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane lepingust taganemisõigus, mis tuleb esitada Müüjale kirjalikus, taasesitatavas vormis. Tähtaeg algab päevast, mil kaup on Ostjale kätte toimetatud. Kui Ostja on otsustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Teenuse pakkujale tagastada.

6.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, avamata originaalpakendis ja kasutamata.

6.3 Tagastusõigus ei laiene avatud pakendiga kaubale.

6.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info@premiumgarage.ee Taganemisteade peab sisaldama järgmist infot – ostja andmed (nimi, kontaktid), ostu kuupäev, ostudokumendi (arve) numbrit, majapaki numbrit (leitav pakisildilt või tootega kaasas olevalt paigaldusjuhendilt), defekti avastamise kuupäeva, tagastamise põhjuse / reklamatsiooni kirjelduse, fotod reklamatsiooni tõestamiseks.

6.5 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

6.6 Ostja kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv kaup ei vastanud tarbija tellimusele.

6.7 Juhul kui peale kauba tagastamist ilmneb, et kaup ei vasta Lepingu punktides 6.1 – 6.4 toodud tingimustele, siis raha Ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Ostjale toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja.

7. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

7.1 Müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg, millest esimese 6 kuu jooksul teeb vea päritolu kindlaks Müüja.

8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

8.1 Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.

8.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud Ostja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.

8.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine tellimuse esitamisel

8.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis,  Lepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

8.7 Isikuandmeid töötleb KS Premium OÜ, reg.koodiga 14555753,Vana Kandi tee 1, TARTU, TARTUMAA

8.8 Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Ostjale edastakse transporditeenust osutavaile ettevõttele.

8.9 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

8.10 Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

8.11 Müüja jätab endale õiguse edastada Ostjat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Ostja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

8.12 Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

8.13 Ostja annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

8.14 Ostja annab Müüjale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära tellimise üldtingimustega nõustumise.

9. VASTUTUS

9.1 Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

9.2 Ostja kohustub kasutama teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

9.3 Ostja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

9.4 Ostja vastutab täielikult Lepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest kasutamisest tekkinud kahjude eest Müüjale, teistele Ostjatele või kolmandatele isikutele.

10. ERIMEELSUSED

10.1 Lepingust tulenevad erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused
Tartu Maakohtus.

11. KASUTAMISTINGIMUSED

11.1 Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik.

11.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun üldiste tellimis- ja isikuandmete töötlemise tingimustega ”, nõustub Ostja, et on tutvunud Lepingus toodud
tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.

Tingimused kehtivad alates 01.01.2021 ja on tähtajatud, Müüja jätab endale õiguse muuta
kehtivaid tingimusi vastavalt vajadusele, ilma ette teatamise ajata.

KS Premium OÜ

Võta ühendust

Täida allolev vorm ning võtame Sinuga ühendust mõne tööpäeva jooksul.